Ανανέωση Ομαδικού Ασφαλιστηρίου

H Ομοσπονδία έχει προβεί στην ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με την ασφαλιστική Εταιρεία Ατλαντική Ένωση από τις 8/7/2013 με αναπροσαρμογή των καλύψεων του συμβολαίου. 

Όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές που είναι σε ενεργό και πλήρη υπηρεσία και η ηλικία τους είναι μικρότερη από 65 έτη έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα ασφάλισης, με την έγκριση της ασφαλιστικής Εταιρείας. Προκειμένου να εγκριθεί το δικαίωμα ασφάλισης απαιτείται η υποβολή αίτησης συμμετoχής.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο συνάδελφο του Πρωτοβάθμιου Σωματείου τους, τον οποίο έχει ορίσει η Ομοσπονδία.

Προσφορά για τα μέλη του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου

Η Εταιρεία Ατλαντική Ένωση με την οποία η Ομοσπονδία έχει συνάψει το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο υπέβαλε στην Ομοσπονδία την ακόλουθη προσφορά :

Α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παρέχεται έκπτωση μόνο σε ασφαλίσεις Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων ιδιοκτησίας μελών του Ομαδικού Συμβολαίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (αρ. Σ/ου 4970) ή των συζύγων τους, αναλόγως του πλήθους των ασφαλισμένων οχημάτων στην Εταιρία μας και του πακέτου ασφάλισης, ως εξής :

Πλήθος Οχημάτων που

ασφαλίζονται

Βασικό

Εκπτωτικό

Πακέτο

Εκπτωτικό

Πακέτο 1

Εκπτωτικό

Πακέτο 2

Εκπτωτικό

Πακέτο 3

Μέχρι 20

15%

20%

29%

20%

Από 20 και άνω

20%

25%

25%

25%

Σημειώσεις / Προϋποθέσεις

 - Οι ανωτέρω εκπτώσεις υπολογίζονται μόνο στα ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων.
 - Πλέον των παραπάνω εκπτώσεων δεν παρέχεται καμία άλλη έκπτωση.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασφαλιστούν τουλάχιστον το 30% των μελών του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας μας.
- Η έκπτωση θα χορηγείται ΑΠΟΚΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο εφ’ όσον θα προσκομίζεται το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο της Ιδιότητος του ασφαλιζομένου (π.χ. φωτοτυπία του βιβλιαρίου Υγείας κλπ)

Β) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Παρέχεται έκπτωση σε ασφαλίσεις Κατοικιών ιδιοκτησίας μελών του Ομαδικού Συμβολαίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (αρ. Σ/ου 4970) ή των συζύγων τους που ασφαλίζονται με το πρόγραμμα ATLA PLUS NEW ως εξής

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης ανά 1.000 Ευρώ ασφαλιζόμενης αξίας

Κανονική

Τιμολόγηση

Τιμολόγηση για τα μέλη του

Ομαδικού Συμβοαλίου 4970

Για το ακίνητο

0,80 Ευρώ

0,65 Ευρώ
Για το περιεχόμενο 1,60 Ευρώ 1,35 Ευρώ 

Προαιρετική Κάλυψη

Σεισμού (με 2% απαλλαγή)

1,65 Ευρώ 1,40 Ευρώ

Σημειώσεις / Προϋποθέσεις

- Το εκπτωτικό πρόγραμμα παρέχεται με την προϋπόθεση ότι θα ασφαλιστούν τουλάχιστον το 30% των μελών του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της Εταιρίας μας.
- Αφορά μόνιμες κατοικίες σε οικοδομή εξαιρετικής κατασκευής (μπετόν αρμέ, λιθοτουβλόκτιστη, ταρατσοσκεπής/κεραμοσκεπής).
- Ο υπολογισμός του κόστους κατασκευής των ακινήτων ορίζεται ως ελάχιστο το ποσό των ευρώ 1000,00 και του περιεχομένου το ποσό των ευρώ 300,00.
- Η έκπτωση θα χορηγείται ΑΠΟΚΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο εφ’ όσον θα προσκομίζεται το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο της Ιδιότητος του ασφαλιζομένου (π.χ. φωτοτυπία του βιβλιαρίου Υγείας κλπ).

 

 

Ενημέρωση για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

H Ομοσπονδία έχει προβεί στη σύναψη Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με την ασφαλιστική Εταιρεία Ατλαντική Ένωση. Με την προσπάθειά της αυτή προσπαθεί να συμβάλλει όσο μπορεί περισσότερο στη στήριξη των εργαζομένων που εκπροσωπεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής), η οποία δυστυχώς υποβαθμίζεται συνεχώς.

Όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές που είναι σε ενεργό και πλήρη υπηρεσία και η ηλικία τους είναι μικρότερη από 65 έτη έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα ασφάλισης, με την έγκριση της ασφαλιστικής Εταιρείας. Προκειμένου να εγκριθεί το δικαίωμα ασφάλισης απαιτείται η υποβολή αίτησης συμμετoχής.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο συνάδελφο του Πρωτοβάθμιου Σωματείου τους, τον οποίο έχει ορίσει η Ομοσπονδία.