Μιχελάκη Σοφία

 

  

Sophia G.  Michelaki

[Lawyer-  Lic. Sp. Droit Europ ULB, Head  of DESFA’s Legal Department ]

 

Σοφία  Γ. Μιχελάκη

[Δικηγόρος-Lic. Sp. Droit Europ ULB,  επικεφαλής Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΣΦΑ]


 

 

Law Degree/Athens University - Law School, ULB Brussels University (License Speciale Droit Europeen) 1998, Athens Bar Assoc. Member (1989), promotion at the Supreme Court (1997)

Cooperation with Public Gas Corporation of Greece (DEPA) S.A. 1989 -2007, Deputy Head of Legal Department since 2005.

Head of DESFA’s Legal Department as of 30.3.2007

Areas : European Union Law, Competition, Civil, Commercial, Financing law corporate, public tendering procedures, Energy Law, claims and litigation 

 

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών/Τμήμα Νομικό, Ευρωπαϊκό Δίκαιο/ ULB Βρυξέλλες (1988), Μέλος  ΔΣΑ (1989), Προαγωγή στον  Αρειο Πάγο (1997).

Συνεργασία με την ΔΕΠΑ Α.Ε. (1989-2007), Υποδιευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών (2005),

Συνεργασία με  ΔΕΣΦΑ Α.Ε.από 2007 επικεφαλής Δ. Νομικών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα

Τομείς : Ευρωπαϊκό δίκαιο, Aνταγωνισμός, Αστικό, Εμπορικό δίκαιο, Συμβάσεις, δίκαιο Ενέργειας, δημόσιες  συμβάσεις, εταιρική διακυβέρνηση.    

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο