Ομιλία Καββαδά Γιώργου

Αξιότιμοι

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Πρόεδροι,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι Καθηγητές,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Συνάδελφοι,

 

Καλώς ήρθατε στην 3η Επιστημονική Ημερίδα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές. 

Η Ομοσπονδία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Τα μέλη της προέρχονται από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις της Ομοσπονδίας κατά την τελευταία πενταετία με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου διάλογου σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές και την παρουσίαση προτάσεων που συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του θεσμού προς όφελος της Πολιτείας και των πολιτών. 

Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων αποτελεί βασικό άξονα στο πλαίσιο των δράσεων αυτών. Στόχος τους είναι η παροχή ενός ανοικτού βήματος για γόνιμο διάλογο, όπου συζητούνται ιδίως οι συνταγματικές, θεσμικές, οικονομικές, ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές διαστάσεις της λειτουργίας των Ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η αποτελεσματικότητα του θεσμού, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από τη λειτουργία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αφετηρία ήταν η 1η Επιστημονική Ημερίδα μας, το 2011, με θέμα “Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση”. Ακολούθησε η 2η Επιστημονική Ημερίδα μας, το 2014, με θέμα “Ο θεσμός των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Αποτίμηση, Κριτική, Προοπτικές ”. 

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί το επόμενο βήμα σε αυτή τη σειρά των δράσεων της Ομοσπονδίας. Αρωγούς σε αυτή μας την προσπάθεια καλέσαμε εκπροσώπους όλων των θεσμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών ή επηρεάζονται από αυτή.

 

Κύριες και Κύριοι, 

Η Πολιτεία αναμένει από τις Ανεξάρτητες Αρχές να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο αλλά και εξόχως απαιτητικό έργο για την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Στις Ανεξάρτητες Αρχές, λόγω της αποτελεσματικότητας που έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει στο παρελθόν, η Πολιτεία έχει αναθέσει τη θέσπιση πολλών διαρθρωτικών ρυθμίσεων και την εφαρμογή αντίστοιχων ελεγκτικών διαδικασιών και αναμένει την ταχύτερη υλοποίησή τους. Αναφέρω ενδεικτικά την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, την εισαγωγή ρυθμίσεων για την προαγωγή του ανταγωνισμού στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών νέας γενιάς, τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας ανταγωνισμού στην αγορά, με έμφαση στους τομείς των δημοσίων διαγωνισμών, των τροφίμων, των καυσίμων και των μεταφορών, τις νέες διαδικασίες που αφορούν την ανασυγκρότηση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την εποπτεία της εφαρμογής Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά και διεθνών συμβάσεων, που αφορούν την προστασία ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών κ.α. 

Παραταύτα, η Πολιτεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια «δηλώνει» αδυναμία να ορίσει Προέδρους, Αντιπροέδρους και Μέλη των Διοικήσεων των Ανεξάρτητων Αρχών. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι οι Αρχές να παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενες δυσλειτουργίες στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους, οι δε Αποφάσεις τους να αμφισβητούνται από τους εποπτευόμενους φορείς που προσφεύγουν στα Δικαστήρια για την ακύρωσή τους επικαλούμενοι λόγους μη νόμιμης συγκρότησης των Αρχών. 

Όλοι είμαστε ενήμεροι της δημόσιας προβληματικής που έχει αναπτυχθεί για ζητήματα που προκύπτουν για την ύπαρξη και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. 

Παρά ταύτα και ανεξάρτητα από το σημείο που εκκινεί κανείς την κριτική του για τις Αρχές και το έργο τους και τις αστοχίες που υπήρξαν, κανείς δεν θα αρνηθεί το συνολικά θετικό μέχρι σήμερα αποτύπωμά τους τόσο για τον Πολίτη όσο και για την ίδια την Πολιτεία. 

Οι Ανεξάρτητες Αρχές παραμένουν ένας καινοτόμος θεσμός με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές. Η ενδυνάμωση του θεσμού μόνο θετικές επιπτώσεις θα έχει τόσο για τον Πολίτη όσο και για την ίδια την Πολιτεία. 

Κεντρική πολιτική παραδοχή των εργαζομένων στις Αρχές, όπως πάντοτε τονίζουμε, πολύ δε περισσότερο στις σημερινές συνθήκες, αποτελεί το ότι η εργασιακή μας ευταξία και προοπτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιτυχία και καταξίωση των Αρχών στη συνείδηση των πολιτών. 

Η επιτυχία κάθε Αρχής ξεχωριστά και του ίδιου του θεσμού συνολικά είναι και δική μας επιτυχία. Διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το εργασιακό μας μέλλον και αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εργασίας μας. Είναι προϋπόθεση οποιασδήποτε δικής μας εργασιακής διεκδίκησης. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως κομβικά σημεία, απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, τα εξής :

1.    Την τήρηση των συνταγματικών επιταγών τόσο ως προς τη λειτουργία των Αρχών όσο και ως προς την έγκαιρη επιλογή των Μελών των Διοικήσεων των Αρχών από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η συνέχεια της Διοίκησης στις Αρχές και αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και η ακύρωση του έργου τους.

 2.     Τη διασφάλιση της υπηρεσιακής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού των Αρχών, με σκοπό την ηθική και υλική ανταμοιβή των υπαλλήλων των Αρχών που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Είναι απολύτως σημαντικό να τηρείται πιστά το χρονοδιάγραμμα διαδοχής των μελών των Αρχών. Η παραμονή Μελών υπό αντικατάσταση – κάποιος κακόπιστος θα έλεγε υπό ομηρία – και η ύπαρξη κενών θέσεων στις Διοικήσεις των Ανεξάρτητων Αρχών δεν υπηρετούν ούτε την εύρυθμη λειτουργία των Αρχών, ούτε την ανεξαρτησία τους. 

Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι ένα απολύτως απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Το μικρό μέγεθός τους είναι αντιστρόφως ανάλογο του πεδίου της αρμοδιότητάς τους και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι σε ένα τόσο στενό σχηματισμό υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από το προσωπικό που καλείται να ανταποκριθεί σε ένα καταιγισμό σύνθετων δράσεων και αρμοδιοτήτων. 

Το προσωπικό των Αρχών, που είναι η συνείδηση, η μνήμη και η συνέχεια τους, διακρίνεται για τα αυξημένα προσόντα και τον επαγγελματισμό του. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στις κάθε είδους απολαβές του. Προοπτικές σταδιοδρομίας και ελκυστικό μισθολόγιο είναι τα μέσα για να διασφαλίσουμε την αφοσίωση του προσωπικού στο εξειδικευμένο έργο των Αρχών.

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Εμείς ως εργαζόμενοι στις Αρχές αγωνιζόμαστε για καλύτερες και αποτελεσματικότερες Ανεξάρτητες Αρχές. Το επαναλαμβάνουμε πάντοτε, το ξαναλέω και πάλι. Θέλουμε Αρχές παράδειγμα και παραίνεση για την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση. Αρχές που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Πολιτείας και των πολιτών. 

Χρειάζεται όμως σχέδιο και προσπάθεια για να μετουσιώσουμε την προοπτική σε επιτυχημένη πραγματικότητα. Έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Πρέπει να αξιοποιηθεί, τόσο από τις Αρχές όσο και από την Πολιτεία. 

Πρωτίστως όμως χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι : Πολιτεία – Αρχές & Εργαζόμενοι στα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Αρχών. Η σημερινή μας εκδήλωση φιλοδοξεί να θέσει την ευκαιρία να συζητηθούν τα ζητήματα εκείνα που θα αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Αρχών. 

Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της 3η Επιστημονικής Ημερίδας μας με την ευχή να έχουμε σύντομα πλήρως λειτουργούσες και θεσμικά ενισχυμένες Ανεξάρτητες Αρχές προς όφελος του Πολίτη και της ίδιας της Πολιτείας. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο