12/10/2023: Δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το ζήτημα της επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών επισημαίνει τα εξής:

α. Η διασφάλιση του θεσμικού κύρους των Ανεξάρτητων Αρχών και της λειτουργίας τους συνίσταται στην προστασία και διασφάλιση των σκοπών κάθε Αρχής κατά τρόπο ανεξάρτητο από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, στην οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και στην ενίσχυσή τους τόσο με στελεχιακό δυναμικό όσο και με πόρους και υποδομές.

β. Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανεξάρτητης λειτουργίας των Αρχών και απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή επιτέλεση της αποστολής τους, που άπτεται των ατομικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των πολιτών/καταναλωτών.

γ. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία διαδραματίζει η επιλογή των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Αρχών με ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση.  Αυτό επιτυγχάνεται με την, κατά το δυνατόν, επίτευξη ευρύτερου ποσοστού υπερψήφισης των υποψηφίων από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Κοινοβουλίου.

δ. Αυτονόητη θεωρείται η απαρέγκλιτη τήρηση της προϋπόθεσης του άρθρου 101 Α παρ. 2 του Συντάγματος για την επιλογή των Μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η τήρηση της πλειοψηφίας των 3/5 αποτελεί εχέγγυο της ανεξαρτησίας των Αρχών και θεμέλιο της νόμιμης σύνθεσης των Διοικήσεών τους και συναφώς της νόμιμης λειτουργίας και της διασφάλισης της νόμιμης λήψης αποφάσεων από τις Αρχές.

ε. Υπενθυμίζεται, τέλος, η πάγια θέση της Ομοσπονδίας, η οποία είχε διατυπωθεί και κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, ότι οι ευρύτερες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των Αρχών και επιτυγχάνονται με την επιλογή των μελών κατόπιν διαβούλευσης και με την πλειοψηφία των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των 4/5, για την έγκαιρη στελέχωση των Αρχών και την αποφυγή αδυναμίας λειτουργίας τους, η επιλογή μπορεί  να γίνει με την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5. Αυτός εξάλλου φρονούμε ότι είναι και ο σκοπός της εντέλει αντικατάστασης της πλειοψηφίας των 4/5 με εκείνη των 3/5 κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων κατά την επιλογή των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και, σε κάθε περίπτωση, η συνταγματικά προβλεπόμενη πλειοψηφία των 3/5 πρέπει να τηρείται αυστηρά για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των Αρχών και ουδεμία παρέκκλιση από αυτή είναι επιτρεπτή.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ