Στάση εργασίας 11/4/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/4/2023

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε μαζικά στη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία για την Τρίτη 11 Απριλίου 2023, από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις διατάξεις, οι οποίες αφορούν τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Οι υπό συζήτηση νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές κινούνται συνολικά σε αρνητική κατεύθυνση. Τα ζητήματα που έχει θέσει η Ομοσπονδία μας δυστυχώς, όπως φαίνεται από το κατατεθέν νομοσχέδιο, δεν εισακούστηκαν.

Η Ομοσπονδία είχε θέσει στις συζητήσεις με τους αρμόδιους το ζήτημα της χορήγησης ειδικής πρόσθετης αμοιβής, το οποίο δυστυχώς δεν ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο. Φαίνεται ότι δεν υφίσταται η διάθεση της επίλυσης του ζητήματος της υποστελέχωσης και της διαρκούς διαρροής προσωπικού από τις Ανεξάρτητες Αρχές, που μπορεί να σταματήσει μόνο με την παροχή επαρκών οικονομικών κινήτρων για την αντιμετώπιση της καθήλωσης των μισθών εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Δεν φαίνεται να προβληματίζει το γεγονός ότι σειρά προκηρύξεων θέσεων στις Αρχές δεν προσελκύει καν τους επιτυχόντες για να αναλάβουν υπηρεσία και μένουν κενές θέσεις.

Ακόμα και η αρχική πρόβλεψη για την χορήγηση προσωπικής διαφοράς που γεφύρωνε την μισθολογική ανισότητα ανάμεσα σε νέο και παλιό προσωπικό, δεν υφίσταται στη ρύθμιση που έχει κατατεθεί στην Βουλή, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Η Ομοσπονδία είχε θέσει εξαρχής το συγκεκριμένο ζήτημα και είχε εκφραστεί θετικά στην αρχική εκδοχή που είχε συζητηθεί, επισημαίνοντας και την ανάγκη να επεκταθεί η χορήγησή της και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Εντούτοις, ακόμα και η ρύθμιση αυτή διαγράφηκε από το κατατεθέν νομοσχέδιο. Θεωρούμε επιβεβλημένο η ρύθμιση αυτή  να επανέλθει και να επεκταθεί και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές.

Οι διατάξεις του άρθρου 45 κάμπτουν πλήρως την ανεξαρτησία των διαδικασιών πρόσληψης, παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την ακεραιότητα και διαφάνεια του καθεστώτος προσλήψεων που θα υλοποιηθεί. Θεωρούμε ότι δεν γίνεται να εκτοπίζεται το ΑΣΕΠ και η διασφάλιση που προσφέρει στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών προσλήψεων. Οι υπάρχουσες διατάξεις για τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ, μπορούν να προσφέρουν την επιτάχυνση των προσλήψεων και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την αξιοκρατία.

Το κίνητρο επίτευξης στόχων για τις Ανεξάρτητες Αρχές, που σημειωτέον οι σχετικές διατάξεις ανεξήγητα αποκλείουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, διαμορφώνει κινδύνους ως προς την υλοποίηση της αποστολής τους. Η ύπαρξη ποσοτικών στόχων παραγνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου από τις Ανεξάρτητες Αρχές έργου, που είναι κατά βάση έργο ελέγχου συμμόρφωσης της διοίκησης με την αρχή της νομιμότητας, της εν γένει διασφάλισης των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων όσο και ο ρυθμιστικός της αγοράς ρόλος, δεν μπορούν να συνδέονται με ποσοτικούς στόχους. Επιπλέον, ακόμα και ο τρόπος που ορίζεται η κατανομή του κινήτρου επίτευξης στόχων, διαμορφώνει τον κίνδυνο μετατροπής των υπηρεσιών σε μια αρένα ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους υπαλλήλους, όπου τα μέλη του προσωπικού θα «συγκρούονται» αναμεταξύ τους για ένα πενιχρό επίδομα, επιδιώκοντας παράλληλα την εύνοια προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα το κατανέμουν κατά το δοκούν. Είναι επιτακτική η ανάγκη, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, της χορήγησης πρόσθετης αμοιβής στο προσωπικό όλων των αρχών, συνταγματικά κατοχυρωμένων ή μη.

Η διάταξη για τον περιορισμό των αποσπάσεων στην πραγματικότητα δεν υλοποιεί καν τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή τον περιορισμό της διαρροής υπαλλήλων. Η διαρκής εισαγωγή διαδικασιών «κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης», δεν θα περιοριστεί από αυτήν τη ρύθμιση. Τούτο εξάλλου είναι ενδεικτικό από την απόσυρση της αναφοράς σε αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμο. Αντίθετα, η κατατεθείσα διάταξη περιορίζει την κινητικότητα υπαλλήλων που δεν έχουν τη δυνατότητα ή/και τους διαύλους να προχωρήσουν σε απόσπαση «κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων».

H εισαγωγή δυνατότητας συγκρότησης συνεργείων ελέγχου, επιτροπών και ομάδων εργασίας και η αύξηση του ορίου των υπερωριών, δεν είναι κατανοητό γιατί δεν επεκτείνονται και στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές. Ομοίως, δεν είναι κατανοητή η εμμονή του περιορισμού της συμμετοχής στα συνεργεία ελέγχου, επιτροπές και ομάδες εργασίας  σε  μόλις μέχρι και το δέκα τοις εκατό (10%) του προσωπικού των Αρχών.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ