Προτάσεις Ομοσπονδίας προς τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Αθήνα, 22/12/2016

Επιστολή με τις απόψεις και τις προτάσεις της σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές απέστειλε η Ομοσπονδία στις 21/12/2016 στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο και τα Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον σκοπό αυτό. Όπως αναφέρει στην επιστολή της, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι για την επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών, το καθοριστικότερο σημείο, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συνθήκες της κρίσης, είναι η ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης:

α. του προσωπικού των Αρχών

β. της Ανεξαρτησίας των Μελών των Αρχών και

γ. της Θεσμικής Λογοδοσίας των Αρχών.

Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο η νομοθετική πρωτοβουλία να στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων προκειμένου να εξασφαλιστεί το όφελος για την Ελληνική κοινωνία και τους πολίτες.